Cukrovka + FYTOLASER 2020

Po dalším roce testování vlivu laserového světla na růst a výnos cukrovky vám předkládám výsledky z poloprovozních (ZD Unčovice) a maloparcelních (ŠS MU Žabčice) pokusů. Reálné výsledky potvrzují teoretické předpoklady o přínosu
této metody na výnos cukru. Provozně byla naše metoda využita u 12 pěstitelů, většinově s pozitivním ohlasem.

Poloprovozní pokusy ZD Unčovice

Termín expozice: 18.03.2020
Termín setí: 09.04.2020

Unčovice

Z výsledků je patrné, že jednotlivé odrůdy reagovaly různým způsobem v závislosti na jejich genetické konstrukci a půdní variabilitě, nicméně vždy s pozitivním výsledkem po laserové stimulaci osiva. Ve spodní části tabulky jsou průměry všech odrůd, ze kterých je patrná pozitivní tendence ve všech sledovaných parametrech, tj.:+5tis. jedinců/ha, + 1,83 t/ha, + 0,22% digesce, +3,24 t/ha při 16% dig., +0,52 t/ha PC. Tato čísla přinášejí rovněž nezanedbatelný finanční efekt, přičemž náklady na stimulaci tvoří pouze cca 10% z přírůstku výnosu!

Maloparcelky v Žabčicích slouží k přesnějšímu vyhodnocení výsledků, než je tomu u polních pokusů, a rovněž zde testujeme na jedné odrůdě nové typy laserů a nové varianty expozic. V letošním roce jsme navíc prováděli ve spolupráci s Mendelovou univerzitou měření kořenového potenciálu v průběhu vegetace. Jeho výsledky potvrdily pozitivní vliv laserové stimulace na rozvoj kořenové soustavy u všech variant expozice ve srovnání s kontrolou (viz tabulka).

Mendelu: Stanovení kořenového potenciálu cukrovky po laserové expozici
Maloparcelkové pokusy – Školní statek Žabčice

Žabčice

Žabčice pokusy BTS 555

Termín expozice: 18.03.2020
Termín setí: 26.03.2020

Žabčice

Pro charakteristiku přínosu naší metody FYTOLASER objektivně poslouží srovnání dvou posledních ročníků, které byly klimaticky velmi rozdílné, přesto se vždy projevil pozitivní efekt laserové stimulace u všech testovaných odrůd!

Žabčice (Gorilla – suchá oblast)

Termín expozice: 01.04.2019
Termín setí: 02.04.2019

Žabčice

Unčovice (Poseidon – vlhká oblast)

Termín expozice: 11.03.2019
Termín setí: 25.03.2019

Unčovice

Interpretace výsledků, které nám zaslali spolupracující zástupci ŠS MU Žabčice, ZD Unčovice a sledování provozních ploch u pěstitelů nám umožňuje vyhodnotit následující skutečnosti:

  • perzistence expozice je stabilní min. po dobu 3 týdnů od aplikace po zasetí, tzn., že v i případě zdržení či prodloužení doby setí (počasí, služby) dochází k požadovanému efektu
  • polní vzcházivost je vyšší u exponovaných variant, vždy v závislosti na agrotechnice, termínu setí a místních aktuálních vlhkostních poměrech. Toto platí i u ostatních plodin (řepka, mák), kde bylo pozorováno lepší zapojení porostů po expozici v hůře zpracované půdě a ve vysušených lokalitách
  • listová pokryvnost a kořenový potenciál je vyšší již od raných fází růstu (viz tabulka a foto)
  • silnější rostliny po laserové expozici lépe odolávají tlaku škůdců i chorob
  • rostliny po expozici lépe snášejí období letních přísušků, ztráta turgoru je viditelně nižší nebo žádná (dle lokality)
  • v průběhu testování různých variant se opakovaně vygenerovaly ty nejvhodnější typy expozic, které budeme dále nabízet k provoznímu využití u pěstitelů cukrovky
  • metoda FYTOLASER je přínosná i pro cukrovary, umožňuje významné navýšení výnosu polarizačního cukru s pozitivním dopadem na snížení nákladů
  • pro pěstitele je tato metoda nákladově přijatelná, neboť nepřevyšuje cca 10-15% získaného finančního efektu

Fota

Klenovice – FYTOLASER vpravo (viditelně lepší zapojení porostu, větší listová plocha v již raných fázích růstu) – Drift

Určice – FYTOLASER vlevo (viditelně lepší zapojení porostu, silnější rostliny) – Poseidon

Určice

Žabčice – FYTOLASER vpravo (4řádkové varanty, kontrola vlevo, značky uprostřed variant) – BTS 555

Žabčice

Lešany – FYTOLASER vlevo (rozdíly v napadení Cercosporou) – Mesange

Lešany

Unčovice – FYTOLASER vpravo (6), kontrola vlevo (4) (letní vadnutí, ztráta turgoru) – Poseidon

Unčovice

Celý dokument v PDF ke stažení ZDE